مودم های TDM SHDSL

2wire G.SHDSL TDM
SHDTU03-E1, SHDTU03-ET100, SHDTU03-V35


2/4wire G.SHDSL.bis TDM
SHDTU03b(A)-E1, SHDTU03b(A)-ET100, SHDTU03b(A)-31

مودم های تك زوج با يك پورت V35 یا  يك پورت (E1 (75/120Ω  داراي سرعت انتقال 2.4Mbps  

مودم های TDM SHDSL