بازدید همکاران پتروشیمی برزویه و خارک و علوم پزشکی شیراز از کارخانه هایترا


بازدید همکاران پتروشیمی برزویه و خارک و علوم پزشکی شیراز از کارخانه هایترا در شنزن